Drukuj Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ul. Wiejska

Adres: ul. Wiejska, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 840/53
Powierzchnia : 611 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00015749/0
Charakter : niezabudowana
Funkcja : zabudowa mieszkaniowa niska, jednorodzinna
Plan zagospodarowania : nieopracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : 8m od granicy terenu
Woda : 4m od granicy terenu
Gaz : 163m od granicy terenu
Kanalizacja : 2m od granicy terenu
Sieć telekomunikacyjna : 51 m od granicy terenu

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona poza centrum miasta, w dzielnicy Wilkowyje, zapisana w księdze wieczystej KA1T/00015749/0 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 840/53 o powierzchni 611 m2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.  W odległości około 400 m znajduje się wjazd na drogę krajową DK 44, natomiast w odległości ok. 6 km znajduje się węzeł drogowy łączący DK1 i DK44. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 3 km od Dworca PKP i dworca autobusowego. Działka w kształcie zbliżonym do trapezu. Teren nie został zabudowany ani ogrodzony. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Na działce rosną drzewa podlegające ochronie prawnej, wymagające uzyskania zezwolenia na usunięcie tj.: dąb szypułkowy (obwód powyżej 50 cm), skupiska wierzb kruchych wielopniowych w zróżnicowanym stanie fitosanitarnym, żywotne, w większości podlegające ochronie prawnej (należy dokonać pomiarów przy składaniu wniosku), modrzewie w liczbie 5 szt., z czego dwie sztuki obumarły i nie podlegają ochronie prawnej ze względu na obwód pnia. Wymienioną zieleń należy objąć wnioskiem o wydanie pozwolenia na usunięcie, po odrzuceniu egzemplarzy nie spełniających kryterium obwodowego, różnego dla różnych gatunków. Na działce nr 840/53 znajduje się również krzew leszczyny, który porasta powierzchnię mniejszą niż 25 m2, nie podlega ochronie prawnej i jego usunięcie nie wymaga zezwolenia organu gminy. Przyszły użytkownik wieczysty uzyska stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Tychy po złożeniu wniosku i po wykazaniu kolizji z planowanym zagospodarowaniem działki (projekt) lub wykazaniu innej przyczyny (np. obumarcie drzewa, utrata statyki, zagrożenie). Należy również przewidzieć miejsce pod nasadzenia rekompensacyjne. W odległości ok. 1,5 m od granicy działki znajduje się linia brzegowa cieku wodnego, do którego wpada kanalizacja deszczowa, w związku z czym dla obszaru działki istnieje ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji znajdujących się w sąsiedztwie nieruchomości w ulicy Wiejskiej oraz gazu znajdującego się w ulicy Wiejskiej w odległości około 160 metrów od działki. Działka uzyska dostęp do drogi publicznej ulicy Wiejskiej poprzez ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na części działki nr 840/53 przy zachodniej granicy nieruchomości.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zatwierdzonym uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami wskazany grunt oznaczony jest na załączniku graficznym jako MU – obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej. Dla nieruchomości przed podziałem wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji  pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem na parceli nr 508/53 (działka przed podziałem), położonej przy ul. Wiejskiej w Tychach”.

Dodatkowe informacje

Dział III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00015749/0 wolne są od wpisów. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/704/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/561/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Wilkowyje, obszar, na którym położona jest ww. działka objęty jest procedurą przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 840/53 stanowi grunty klasy RIVb, co powoduje, że przedmiotowa nieruchomość nie podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej. Zaświadczenie zostanie wydane po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia:sprzedaż na własność.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Monika Wiltos

tel. 32 776 37 19

e-mail: monika.wiltos@umtychy.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×