Drukuj Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ul. Wiejska

Adres: ul. Wiejska, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 840/53
Powierzchnia : 611 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00015749/0
Charakter : niezabudowana
Funkcja : zabudowa mieszkaniowa niska, jednorodzinna
Plan zagospodarowania : nieopracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : 8m od granicy terenu
Woda : 4m od granicy terenu
Gaz : 163m od granicy terenu
Kanalizacja : 2m od granicy terenu
Sieć telekomunikacyjna : 51 m od granicy terenu

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona poza centrum miasta, w dzielnicy Wilkowyje, zapisana w księdze wieczystej KA1T/00015749/0 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 840/53 o powierzchni 611 m2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.  W odległości około 400 m znajduje się wjazd na drogę krajową DK 44, natomiast w odległości ok. 6 km znajduje się węzeł drogowy łączący DK1 i DK44. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 3 km od Dworca PKP i dworca autobusowego. Działka w kształcie zbliżonym do trapezu. Teren nie został zabudowany ani ogrodzony. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Na działce rosną drzewa podlegające ochronie prawnej, wymagające uzyskania zezwolenia na usunięcie tj.: dąb szypułkowy (obwód powyżej 50 cm), skupiska wierzb kruchych wielopniowych w zróżnicowanym stanie fitosanitarnym, żywotne, w większości podlegające ochronie prawnej (należy dokonać pomiarów przy składaniu wniosku), modrzewie w liczbie 5 szt., z czego dwie sztuki obumarły i nie podlegają ochronie prawnej ze względu na obwód pnia. Wymienioną zieleń należy objąć wnioskiem o wydanie pozwolenia na usunięcie, po odrzuceniu egzemplarzy nie spełniających kryterium obwodowego, różnego dla różnych gatunków. Na działce nr 840/53 znajduje się również krzew leszczyny, który porasta powierzchnię mniejszą niż 25 m2, nie podlega ochronie prawnej i jego usunięcie nie wymaga zezwolenia organu gminy. Przyszły użytkownik wieczysty uzyska stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Tychy po złożeniu wniosku i po wykazaniu kolizji z planowanym zagospodarowaniem działki (projekt) lub wykazaniu innej przyczyny (np. obumarcie drzewa, utrata statyki, zagrożenie). Należy również przewidzieć miejsce pod nasadzenia rekompensacyjne. W odległości ok. 1,5 m od granicy działki znajduje się linia brzegowa cieku wodnego, do którego wpada kanalizacja deszczowa, w związku z czym dla obszaru działki istnieje ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji znajdujących się w sąsiedztwie nieruchomości w ulicy Wiejskiej oraz gazu znajdującego się w ulicy Wiejskiej w odległości około 160 metrów od działki. Działka uzyska dostęp do drogi publicznej ulicy Wiejskiej poprzez ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na części działki nr 840/53 przy zachodniej granicy nieruchomości.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zatwierdzonym uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami wskazany grunt oznaczony jest na załączniku graficznym jako MU – obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej. Dla nieruchomości przed podziałem wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji  pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem na parceli nr 508/53 (działka przed podziałem), położonej przy ul. Wiejskiej w Tychach”.

Dodatkowe informacje

Dział III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00015749/0 wolne są od wpisów. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/704/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/561/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Wilkowyje, obszar, na którym położona jest ww. działka objęty jest procedurą przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 840/53 stanowi grunty klasy RIVb, co powoduje, że przedmiotowa nieruchomość nie podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej. Zaświadczenie zostanie wydane po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do:

  • wykorzystania nieruchomości na cel indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
  • zakończenia zabudowy działki w okresie 5 lat od dnia nabycia w formie aktu notarialnego. Przez termin zakończenia zabudowy należy rozumieć wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Zobowiązanie to zostanie zapisane w dziale III założonej dla działki księgi wieczystej,
  • w razie niedotrzymania terminu zabudowy, o którym mowa wyżej, ustalone zostaną dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zabudowy. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości. Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zabudowy nieruchomości,
  • jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu,
  • w razie rozwiązania umowy przed upływem okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno  być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje,
  • osoba stająca do przetargów na zbycie nieruchomości, w tym małżonkowie bez względu na to, czy pozostają lub nie we wspólności majątkowej, będzie mogła nabyć tylko jedną nieruchomość objętą programem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Nabywcy będą mogli na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/316/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 28.01.2016 r. skorzystać z bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Monika Myszor

tel. 32 776 37 19

e-mail: monika.myszor@umtychy.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×