Drukuj Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ul. Brzoskwioniowa

Adres: ul. Brzoskwiniowa, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 368/7
Powierzchnia : 451 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00016271/5
Charakter : niezabudowana
Funkcja : wolnostojąca zabudowa jednorodzinna, z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej, szeregowej oraz atrialnej
Plan zagospodarowania : opracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : 5m od granicy terenu
Woda : 1m od granicy terenu
Gaz : 4m od granicy terenu
Kanalizacja : na terenie działki
Sieć telekomunikacyjna : 76m od granicy terenu

Opis nieruchomości

Atrakcyjna nieruchomość gruntowa położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zielonych, terenów użytkowanych rolniczo, obiektów usługowych, przemysłowo – usługowych oraz handlowych. W odległości około 500 metrów znajdują się tereny zalesione. Podstawowe zaplecze handlowo – usługowe, szkoła, plac zabaw, ośrodek zdrowia w promieniu 800 metrów. Działka nr 368/7 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, umożliwiający jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami, nie został zabudowany ani ogrodzony. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu znajdujących się w ul. Brzoskwiniowej. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Obsługa komunikacyjna poprzez służebność drogową przez działkę nr 206/7 do ul. Brzoskwiniowej, która łączy się z ulicą Katowicką i Czarną.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Uchwałą Nr 0150/VI/81/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką, teren obejmujący przedmiotową nieruchomość oznaczony jest symbolem MN, co oznacza teren wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej, wolnostojąca zabudowa jednorodzinna, z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej, szeregowej oraz atrialnej.

Dodatkowe informacje

Przedmiotowa nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej.

Dział III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00016271/5 wolne są od wpisów.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do:

  • wykorzystania nieruchomości na cel indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
  • zakończenia zabudowy działki w okresie 5 lat od dnia nabycia w formie aktu notarialnego. Przez termin zakończenia zabudowy należy rozumieć wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Zobowiązanie to zostanie zapisane w dziale III założonej dla działki księgi wieczystej,
  • w razie niedotrzymania terminu zabudowy, o którym mowa wyżej, ustalone zostaną dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zabudowy. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości. Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zabudowy nieruchomości,
  • jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu,
  • w razie rozwiązania umowy przed upływem okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje,
  • osoba stająca do przetargów na zbycie nieruchomości, w tym małżonkowie bez względu na to, czy pozostają lub nie we wspólności majątkowej, będzie mogła nabyć tylko jedną nieruchomość objętą programem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Nabywcy będą mogli na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/316/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2016 r. skorzystać z bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Anna Tuszycka

tel. 32/ 776 37 19

e-mail: anna.tuszycka@umtychy.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×