Drukuj Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ul. Spacerowa

Adres: ul. Spacerowa, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 814/69
Powierzchnia : 1017 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00036038/6
Charakter : niezabudowana
Funkcja : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z dopuszczeniem wewnętrznej obsługi komunikacyjnej oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
Plan zagospodarowania : opracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : 1m od granicy działki
Woda : na terenie działki
Gaz : 4m od granicy działki
Kanalizacja : 7m od granicy działki
Sieć telekomunikacyjna : 240m od granicy działki

Opis nieruchomości

Atrakcyjna nieruchomość gruntowa położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ogródków działkowych oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W odległości około 100 metrów znajduje się park. Podstawowe zaplecze handlowo – usługowe, szkoła, plac zabaw, ośrodek zdrowia, basen kryty oraz stadion miejski w promieniu 500 metrów. Działka nr 814/69 ma kształt regularny, zbliżony do trapezu, umożliwiający jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty trawą, drzewami oraz krzewami, nie został zabudowany ani ogrodzony. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu znajdujących się w sąsiedztwie nieruchomości w ulicy Spacerowej. Przez działkę przebiega kolidujący wodociąg. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się słup energetyczny oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Obsługa komunikacyjna poprzez ulicę Spacerową i ulicę Trzy Stawy, która łączy się z ulicą Grota Roweckiego.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Uchwałą Nr 0150/XXXVII/708/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Grota Roweckiego i Korczaka, teren obejmujący przedmiotową nieruchomość oznaczony jest symbolem 2MN, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem wewnętrznej obsługi komunikacyjnej oraz sieci urządzeń infrastruktury technicznej. Działki położone są bezpośrednio przy drodze publicznej – ulicy Spacerowej.

Dodatkowe informacje

Przedmiotowa nieruchomość nie podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej.

Dział IV księgi wieczystej nr KA1T/00036038/6 wolny od wpisów, dział III zawiera następujące ograniczone prawo rzeczowe: służebność przesyłu opisana w paragrafie 2 ust. II aktu notarialnego z dnia 18.12.2015 r. Rep. A nr 8214/2015. Wyżej wymienione ograniczone prawo rzeczowe nie dotyczy zbywanej działki.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do:

  • wykorzystania nieruchomości na cel indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
  • zakończenia zabudowy działki w okresie 5 lat od dnia nabycia w formie aktu notarialnego. Przez termin zakończenia zabudowy należy rozumieć wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Zobowiązanie to zostanie zapisane w dziale III założonej dla działki księgi wieczystej,
  • w razie niedotrzymania terminu zabudowy, o którym mowa wyżej, ustalone zostaną dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zabudowy. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości. Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zabudowy nieruchomości,
  • jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu,
  • w razie rozwiązania umowy przed upływem okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje,
  • osoba stająca do przetargów na zbycie nieruchomości, w tym małżonkowie bez względu na to, czy pozostają lub nie we wspólności majątkowej, będzie mogła nabyć tylko jedną nieruchomość objętą programem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Nabywcy będą mogli na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/316/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2016 r. skorzystać z bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Anna Tuszycka

tel. 32/ 776 37 19

e-mail: anna.tuszycka@umtychy.pl

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×