Drukuj Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ul. Sosnowa

Adres: ul. Sosnowa, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 2028/91
Powierzchnia : 452 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00018159/8
Charakter : niezabudowana
Funkcja : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie szeregowej
Plan zagospodarowania : opracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : 2- m od granicy terenu
Woda : 1m od granicy terenu
Gaz : 14m od granicy działki
Kanalizacja : 5m od granicy terenu
Sieć telekomunikacyjna : w granicy terenu

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana poza centrum miasta, zapisana w księdze wieczystej KA1T/00018159/8 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2028/91 o powierzchni 452 m2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. W odległości około 1 km znajduje się wjazd na drogę krajową DK 44, natomiast w odległości ok. 6 km znajduje się węzeł drogowy łączący DK 1 i DK44. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 1 km od Dworca PKP i dworca autobusowego. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, umożliwiającym jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nie został zabudowany, ani ogrodzony. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu znajdujących się w sąsiedztwie nieruchomości w ulicy Sosnowej. Przez teren działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Sosnowej. Zjazd na nieruchomość należy zlokalizować od strony wschodniej granicy tj. od strony działki drogowej nr 1061/91 oraz powinien posiadać następujące parametry: szerokość zjazdu min. 4,5 m (w tym szerokość jezdni zjazdu wynosząca min. 3,0 m + ewentualne dojście piesze). Przyszły inwestor zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację zjazdu w pasie drogi publicznej wydawanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru, na którym znajduje się działka nr 2028/91 obowiązują zapisy „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach etap II”. W planie działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: MNs1, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej. Plan dopuszcza formę zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku w zabudowie bliźniaczej wynosi maks. 110,0 m2, natomiast w zabudowie szeregowej  min. 60,0 m2 i maks. 100,0 m2.

Dodatkowe informacje

Dział IV księgi wieczystej nr KA1T/00018159/8 jest wolny od wpisów. W dziale III wpisane jest:

 • Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: Leon Pilchowski ustanawia nieodpłatnie na czas określony na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych
  i posiadaczy działek nr 108/9 i 127/9 objętych księgą wieczystą KW nr 14195 oraz działki nr 109/9 objętą księgą wieczystą KW 14196 służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu po działce nr 128/9 od drogi publicznej ul. Mikołowskiej do działki nr 108/9. Na podstawie wniosku z dnia 3 lipca 1995 r. DZKW 1952/95. W KW 9277, wpisano dnia 19 sierpnia 1995 r.
  – przeniesiono z KW 9277

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do:

 • wykorzystania nieruchomości na cel indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
 • zakończenia zabudowy działki w okresie 5 lat od dnia nabycia w formie aktu notarialnego. Przez termin zakończenia zabudowy należy rozumieć wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Zobowiązanie to zostanie zapisane w dziale III założonej dla działki księgi wieczystej,
 • w razie niedotrzymania terminu zabudowy, o którym mowa wyżej, ustalone zostaną dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zabudowy. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości. Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zabudowy nieruchomości,
 • jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu,
 • w razie rozwiązania umowy przed upływem okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje,
 • osoba stająca do przetargów na zbycie nieruchomości, w tym małżonkowie bez względu na to, czy pozostają lub nie we wspólności majątkowej, będzie mogła nabyć tylko jedną nieruchomość objętą programem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Nabywcy będą mogli na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/316/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 28.01.2016 r. skorzystać z bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Monika Myszor

tel. 32 776 37 19

e-mail: monika.myszor@umtychy.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×