Drukuj Teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej - Plac Wolności

Adres: Plac Wolności, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 2723/18 oraz 2719/23
Powierzchnia : 500 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00002419/4; KA1T/000029423/0
Charakter : niezabudowana
Funkcja : zabudowa mieszkaniowo - usługowa niska
Plan zagospodarowania : nieopracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : na terenie nieruchomości
Woda : 12 m od granicy terenu
Gaz : 9 m od granicy terenu
Kanalizacja : 2 m od granicy terenu
Sieć telekomunikacyjna : 1 m od granicy terenu

Opis nieruchomości

Atrakcyjna nieruchomość gruntowa położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, placówek oświaty, kościoła wraz z zabudowaniami towarzyszącymi. W odległości około 100 metrów znajduje się cmentarz. Podstawowe zaplecze handlowo – usługowe, plac zabaw, ośrodek zdrowia, stacja paliw itp. znajdują się w promieniu 500 metrów. Działki nr 2723/18 i 2719/23 stanowią funkcjonalną całość gospodarczą o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta, umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren działek jest płaski, porośnięty trawą oraz drzewami i krzewami nie przedstawiającymi wartości i nie wpływającymi na wartość nieruchomości. Teren nieruchomości nie został zabudowany ani ogrodzony. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu znajdujących się w sąsiedztwie nieruchomości. Przez działki, wzdłuż ich zachodniej granicy przebiega kolidująca sieć energetyczna.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

W „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” wskazany grunt oznaczony jest na załączniku graficznym jako MU - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej.

Dodatkowe informacje

Dział IV księgi wieczystej nr KA1T/00002419/4 wolny jest od wpisów. W dziale III wpisane jest:

  • prawo do drogi dla każdorazowego właściciela działki wykazu nr 598 i 603 Tychy zgodnie z wytycznymi bliżej określonymi w§ 5 umowy z 1900-12-13, wpisano 1901-04-10. Wpis przeniesiono z tomu XIII wykazu nr 604 do łącznego obciążenia dnia 1912-03-19;
  • prawo drogi na rzecz właściciela nieruchomości Tychy wyk. 603. wpisano dnia 10 kwietnia 1901 r. - przeniesiono z KW nr 16190;
  • ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem służebność przesyłu polegająca na przeprowadzeniu i pozostawieniu na działkach numer 1916/54, 1914/54, 1908/54, 1907/55, 1941/85, 2024/56, 2021/56, 2018/66, 2015/69, 2014/69 przewodów sieci ciepłowniczej o długości 544,50 m i urządzeń kubaturowych o powierzchni 38,7 m2, będących własnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach - o przebiegu zaznaczonym kolorem żółtym na kopii mapy stanowiącej załącznik numer 1 do aktu notarialnego rep. a numer 13537/2013 z dnia 30 października 2013 roku kancelarii notarialnej Dariusza Celińskiego w Tychach, a nadto korzystaniu przez właściciela sieci lub osoby przez niego upoważnionej z działek numer: 1916/54, 1914/54, 1908/54, 1907/55, 1941/85, 2024/56, 2021/56, 2018/66, 2015/69, 2014/69 w postaci nieograniczonego dostępu do sieci ciepłowniczej w celu wykonania czynności związanych z utrzymaniem sieci ciepłowniczej, w szczególności przeglądu, konserwacji, remontu, wymiany, modernizacji, rozbudowy oraz na umożliwieniu przyłączeń do tej sieci.
  • Dział III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00029423/0 wolne są od wpisów.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do:

  • wykorzystania nieruchomości na cel indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
  • zakończenia zabudowy działki w okresie 5 lat od dnia nabycia w formie aktu notarialnego. Przez termin zakończenia zabudowy należy rozumieć wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Zobowiązanie to zostanie zapisane w dziale III założonej dla działki księgi wieczystej,
  • w razie niedotrzymania terminu zabudowy, o którym mowa wyżej, ustalone zostaną dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zabudowy. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości. Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zabudowy nieruchomości,
  • jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu,
  • w razie rozwiązania umowy przed upływem okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje,
  • osoba stająca do przetargów na zbycie nieruchomości, w tym małżonkowie bez względu na to, czy pozostają lub nie we wspólności majątkowej, będzie mogła nabyć tylko jedną nieruchomość objętą programem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Nabywcy będą mogli na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/316/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2016 r. skorzystać z bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Anna Tuszycka

tel. 32/ 776 37 19

e-mail: anna.tuszycka@umtychy.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×