Drukuj Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ul. Zimorodków

Adres: ul.Zimorodków, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 4773/90 oraz udział wynoszący 1/6 części w prawie własności działki nr 4779/90
Powierzchnia : 842 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00051783/4, KA1T/00050159/4
Charakter : niezabudowana
Funkcja : zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej
Plan zagospodarowania : opracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : 1 metr od granicy terenu
Woda : 3 metry od granicy terenu
Gaz : 6 metrów od granicy terenu
Kanalizacja : 1 metr od granicy terenu
Sieć telekomunikacyjna : 13 metrów od granicy terenu

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana poza centrum miasta, w dzielnicy Mąkołowiec, zapisana w księgach wieczystych KA1T/00051783/4, KA1T/00050159/4 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 4773/90 oraz udział wynoszący 1/6 części w prawie własności działki nr 4779/90, o powierzchni 842 m2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Działka w kształcie regularnego prostokąta. Powierzchnia terenu płaska, działka nieogrodzona, w pełni uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Spokojna i cicha okolica, bez uciążliwości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Dołowej przez udział w działce nr 4779/90.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość oznaczony jest symbolem MN, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem  zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej.

 

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do:

-         wykorzystania nieruchomości na cel indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

-         zakończenia zabudowy działki w okresie 5 lat od dnia nabycia w formie aktu notarialnego. Przez termin zakończenia zabudowy należy rozumieć wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Zobowiązanie to zostanie zapisane w dziale III założonej dla działki księgi wieczystej,

-         w razie niedotrzymania terminu zabudowy, o którym mowa wyżej, ustalone zostaną dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zabudowy. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości. Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zabudowy nieruchomości,

-         jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu,

-         w razie rozwiązania umowy przed upływem okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje,

-         osoba stająca do przetargów na zbycie nieruchomości, w tym małżonkowie bez względu na to, czy pozostają lub nie we wspólności majątkowej, będzie mogła nabyć tylko jedną nieruchomość objętą programem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Nabywcy będą mogli na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/316/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2016 r. skorzystać z bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

 

 

Kontakt:

Monika Myszor

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miasta Tychy

tel.32/ 776 37 19

e-mail: monika.myszor@umtychy.pl

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×